Sveriges Körförbunds policy för behandling av personuppgifter

I maj 2018 trädde EU:s nya dataskyddförordning General Data Protection Regulation (GDPR) i kraft, vilket bland annat innebär hårdare krav på hantering av personuppgifter.

Sveriges Körförbund hanterar personuppgifter för en mängd ändamål kopplat till vår verksamhet. Här förklarar vi vad den nya dataskyddspolicy som Sveriges Körförbund infört innebär, till exempel vilka personuppgifter som Sveriges Körförbund behandlar, för vilka ändamål denna behandling sker och vilka rättigheter du som registrerad har samt var du kan vända dig om du har frågor kring Sveriges Körförbunds användning av dina personuppgifter.

Varifrån kommer de personuppgifter som Sveriges Körförbund behandlar?

De personuppgifter som Sveriges Körförbund samlar in och hanterar hämtas oftast direkt från dig som medlem eller som deltagare i den verksamhet som bedrivs av förbundet. Sveriges Körförbund hämtar dock i vissa fall även in personuppgifter från anslutna körer, ensembler och andra medlemsföreningar. Det kan också förekomma att personuppgifter hämtas in från externa parter eller register.

Vilka kategorier av personuppgifter behandlar Sveriges Körförbund?

De personuppgifter Sveriges Körförbund behandlar kan delas in i olika kategorier:
– Medlemsuppgifter (namn och adressuppgifter, e-post, födelseår, kör-/ensembletillhörighet, inloggningsuppgifter)
– Verksamhetsrelaterade personuppgifter (innefattande t.ex. kursanmälningar, namn och kontaktuppgifter för förtroendevalda och deltagare i distriktsorganisation och nationella nätverk).

För vilka ändamål behandlas dina personuppgifter?

Alla personuppgifter som Sveriges Körförbund samlar in behandlas för ett särskilt ändamål. Dina uppgifter hanteras enbart utifrån de behov som finns i Sveriges Körförbunds verksamhet. Exempel på sådana behov är bland annat administration av medlemsregister, distribution av medlemstidningen och andra former av kommunikation till dig som medlem. Mer specifikt kan behandling av dina uppgifter ske för följande ändamål:
– Administration av Sveriges Körförbund och dess distrikt
– Administration av medlemsregister och medlemsförmåner
– Administration av kursverksamhet och studiecirklar
– Marknadsföring av Sveriges Körförbunds verksamhet

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Sveriges Körförbund lämnar inte ut dina personuppgifter till externa företag och organisationer. Dina personuppgifter lämnas endast ut till externa parter för t.ex. distribution av medlemstidning och utskick av nyhetsbrev, utnyttjande av medlemsförmåner, eller vid beställning av kurser/resor/hotell. Om du vill få närmare information om de externa parter som dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till kan du kontakta kansliet.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Insamlade personuppgifter lagras eller behandlas så länge ändamålet för vilket uppgifterna inhämtades kvarstår, om inte annat framgår av gällande lagstiftning eller andra regler för verksamheten. I praktiken innebär detta att dina uppgifter kommer att sparas under tiden för ditt medlemskap i Sveriges Körförbund. Därutöver kan viss information sparas för ytterligare en tid beroende på de bokförings- och arkivregler som gäller för Sveriges Körförbunds verksamhet. För personuppgifter kopplade till kursverksamhet och liknade kommer dessa endast att sparas till och med att verksamheten genomförts.

Var behandlas dina personuppgifter?

Sveriges Körförbund lagrar och behandlar personuppgifter i Sverige.

Dina rättigheter

– Rätten att bli informerad. Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som Sveriges Körförbund har om dig, om ändamålen med behandlingen och vilka mottagare som uppgifterna lämnas ut till. Om du som registrerad motsätter dig viss behandling av dina personuppgifter som är baserad på Sveriges Körförbunds berättigade intresse, kan du invända mot det genom att skriftligen meddela detta till kansli@sverigeskorforbund.se. Sveriges Körförbund kommer då att göra en intresseavvägning och meddela dig resultatet av denna prövning.

– Rätten att få information korrigerad. Om du vill ändra eller korrigera några av dina personuppgifter kan du göra det genom att logga in på www.sverigeskorforbund.se eller kontakta kansli@sverigeskorforbund.se.

– Rätten att bli raderad. Du har rätt att få dina uppgifter raderade i de fall dina uppgifter inte längre är nödvändiga för det syfte de blev insamlade. Du kan i vissa fall ha rätt att kräva att Sveriges Körförbund begränsar behandlingen av uppgifterna i fråga.

Vill du få mer information om Sveriges Körförbunds dataskyddspolicy kan du kontakta kansli@sverigeskorforbund.se.

Aktuellt