Körförsäkring

Körer som är anslutna till Sveriges Körförbund kan teckna en mycket förmånlig försäkring i Folksam.

I försäkringen ingår flera delar: Egendom, extrakostnad, musikinstrument, ansvar, rättsskydd, förmögenhetsbrott, tjänsteresa, olycksfall, kris och utställning.

Olycksfallsförsäkringen är en personförsäkring och omfattar medlemmarna. Den gäller vid olyckor som inträffar till exempel under samt på väg till och från repetitioner och konserter.

Egendomsförsäkringen gäller för lös egendom som kören äger (inte för enskilda medlemmars egendom) vid brand, inbrott och vattenskada. Vid inbrott gäller vissa låskrav. Ibland tar kanske någon med sig körens egendom hem. Försäkringen gäller då även för skada i privat bostad.

Det ingår också en speciell musikinstrumentförsäkring för instrument som tillhör kören (inte privata musikinstrument). Den gäller till exempel när man tar med sig instrumentet på en spelning, om man tappar instrumentet i golvet eller om någon stjäl det. Man måste visa aktsamhet, hålla dem inlåsta eller under uppsikt.

Vid en brand eller vattenskada måste kanske kansliet/lokalen utrymmas några månader och då tillkommer oftast extrakostnader. Då går extrakostnadsförsäkringen in och ersätter de merkostnader som uppstår.

Ansvarsförsäkringen gäller för person-och sakskada som drabbar tredje man och kören blir skadeståndsskyldig. Det kan vara att kören riggat en högtalare som ramlar på folk i publiken. Om kören varit oaktsam och organisationen blir skadeståndsskyldig, går ansvarsförsäkringen in.

Dessvärre händer det då och då i ideella föreningar att någon med tillgång till föreningens ekonomi missköter sig. Förmögenhetsbrottsförsäkringen gäller bland annat för förskingring, bedrägeri, stöld och grov stöld samt trolöshet mot huvudman.

Slutligen ingår en tjänstereseförsäkring som gäller vid resa, då någon i kören, eller hela kören, är ute på uppdrag för Sveriges Körförbunds eller medlemskörens räkning.

Denna omfattande, viktiga försäkring kostar endast 460 kr/år för hela kören (2021)!

Om din kör vill teckna sig för försäkringen eller om ni har frågor om försäkringen kontaktar du Sveriges Körförbunds kansli, kansli@sverigeskorforbund.se.

Aktuellt