Skydda elevens val! Läs Körliv i samverkans remissvar till Utbildningsdepartementet.

Remissvar av promemorian ”Bättre anpassad undervisningstid i grundskolan, specialskolan och sameskolan” (U2022/04084)

Nätverket ”Körliv i samverkan” har mottagit promemorian ”Bättre anpassad undervisningstid i grundskolan, specialskolan och sameskolan”. (U2022/04084)
Körliv i samverkan har tagit del av remissen och väljer att yttra sig med följande sammanfattning och kommentarer.

Sammanfattning
Promemorian ger förslag på att ämnet elevens val tas bort från grundskolans timplan. Organisationerna i Körliv i samverkan motsäger sig med kraft detta förslag, och ansluter sig till Kungliga Musikhögskolans remissvar av promemorian.

Kommentar
Att ta bort elevens val skulle innebära stora negativa konsekvenser för barns och ungdomars demokratiska rättigheter att få kvalitativ utbildning i estetiska ämnen, där musik och körsång ingår. Förslaget i promemorian om att ta bort elevens val är inte grundad på evidensbaserad forskning kring betydelsen av estetiska ämnen, varför förslaget både är godtyckligt och uppvisar en stor okunskap. Utredningen behöver återremitteras till Skolverket då den inte bygger på vetenskaplig grund men vilar på antaganden.

Körliv i samverkan hänvisar även till nätverkets tidigare upprop ”Sången på väg att tystna i samhället”.

Sveriges Körförbund
Karin Eklundh
Förbundsdirektör

Sveriges Kyrkosångsförbund
Peter Lundborg
Styrelseordförande

UNGiKÖR- Sveriges barn- och ungdomskörer
Lotta Wilund
Verksamhetsledare

Equmeniakyrkans sångarförbund
Maria Ydreborg
Ordförande

Föreningen Sveriges Körledare
genom Hans Lundgren

Läs remissvar från Körliv i samverkan här:

Läs remissvar från Kungliga Musikhögskolan här:

Läs promemoria ”Bättre anpassad undervisningstid i grundskolan, specialskolan och sameskolan” här:


Aktuellt