Upprop från Körliv i samverkan – Sången på väg att tystna i samhället

Sveriges organiserade körliv har gått samman för att med en röst sätta ljuset på, och manifestera, den gemensamma sångens genomgripande betydelse i samhället. Liksom idrottsrörelsen är gemensam sång och körsång en betydande folkrörelse i Sverige, där folkhälsoaspekten för både fysisk och psykisk hälsa är central. Att sjunga tillsammans har i alla tider tillgodosett människans behov av att uttrycka essensen i våra liv.

Som representanter för det svenska körlivet ser vi en samhällsutveckling som politiskt under lång tid inneburit ett fjärmande från de kulturella värdena. Exempel på detta är att den gemensamma sången idag är närmast obefintlig i förskolans och skolans läroplaner eller i lärarutbildningar. Detta innebär att det idag är generationer av barn och ungdomar som inte upplever sång som en naturlig del av livet, vilket går emot FNs konvention om barns rättigheter; att varje barn ska ges möjlighet att av eget intresse och på egna villkor delta i det konstnärliga och kulturella livet. Reaktioner och initiativ från civilsamhället finns, som exempelvis Kungliga Musikaliska Akademiens projekt Sjungande barn. De kulturella uttryckens värde i samhället är frågor för alla våra politiska företrädare att ta ställning för, samt att prioritera i de politiska agendorna.

I en omvärld där kulturella värden får stå tillbaka till förmån för hård retorik, fragmentering och polarisering behöver vi mer än någonsin samlas för att värna fundamenten i att vara människa. Evidensbaserad forskning kring gemensam sång pekar samstämmigt åt ett håll; sång frigör en uppsjö av hormoner och vi upplever välbefinnande, glädje, samstämmighet och flow. Den gemensamma sången utgör en fristad för hundratusentals människor i Sverige, oberoende av kön, etniskt ursprung, politisk eller religiös uppfattning, ålder eller andra indelningar. Körsång och gemensam sång är därmed en av de få mötesplatser idag som är helt gränsöverskridande.

För att stärka den gemensamma sången i samhället går svenskt körliv samman och som en del i detta firas Körsångens dag den 3 september över hela landet. Vår vision är att varje barn, ungdom och vuxen ska inkluderas i de kulturella uttrycken, där den gemensamma sången utgör en betydande del.

Vår uppmaning är:

  • Likställ de estetiska ämnena i skolan med kärnämnena, utöka de estetiska ämnena i förskollärar- och lärarutbildningarna och stärk våra Kulturskolor med ökade resurser.
  • Låt befintlig forskning kring effekterna av de estetiska uttrycken ligga till grund för de offentliga samtalen och de politiska agendorna.
  • Integrera kulturaspekten i alla politiska frågor som rör civilsamhället och inkludera kulturella verksamheter och uttryck i ekonomiska ställningstaganden och beslut.

Ett samhälle med ett starkt och brett kulturliv, där sången är ett naturligt inslag, är en kraftfull motkraft till psykisk och fysisk ohälsa, våld och rädsla. Gemensam sång och körsång är kraft, kulturell identitet, konstnärlig gestaltning, ett redskap för samhällsförändring och gemenskap. Ett sjungande samhälle är ett starkt samhälle, så låt oss ge stor plats åt den gemensamma sången.

Karin Eklundh, förbundsdirektör, Sveriges Körförbund
Maria Ydreborg, ordförande, Equmeniakyrkans Sångarförbund
Lotta Wilund, verksamhetsledare, UNGiKÖR Sveriges barn- och ungdomskörer
Lovisa Kronstrand Alinder, nationell körpedagog, Sveriges Kyrkosångsförbund
Anna Rosen, ordförande, Föreningen Sveriges Körledare  

Uppropet i media:

SVT Morgonstudion, intervju med Karin Eklund

P4 Jönköping, intervju med Edward Eklöf, tid 2:17:24

P4 Blekinge, intervju med Karin Eklundh

P4 Stockholm, intervju med Lotta Wilund, tid 1:10:10

Göteborgsposten 2022-09-01

Tidningen Sändaren 20202-09-14


Aktuellt