Stadgar

Stadgar för Sveriges Körförbund.

Fastställda 2014-06-14 att gälla fr o m 2015-01-01

§ 1 Namn

Förbundets namn är Sveriges Körförbund. Förbundet har sitt säte i Stockholm.

§ 2 Ändamål

Förbundet har till ändamål 

•att verka för och företräda kör- och ensemblesång,

•att genom egen verksamhet sprida kännedom om och öka intresset för kör- och ensemblesång, 

•att verka för utvecklingen av alla förekommande sångliga uttryckssätt som kan innefattas i begreppet kör- och ensemblesång

Sveriges Körförbunds verksamhet grundar sig på alla människors lika värde, på demokrati och mångfald. Förbundet är en riksomfattande, självständig organisation som är partipolitiskt och ideologiskt neutral.

 

§ 3 Medlemskap

Medlem i Sveriges Körförbund kan personer bli som

·       är fysisk person,

·       stöder förbundets målsättning och

·       erlägger årlig medlemsavgift.

Medlem som motarbetar Sveriges Körförbunds ändamål eller bryter mot dess stadgar kan uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av förbundets styrelse. 

§ 4 Anslutna körer och ensembler

En kör/ensemble i vilken samtliga är medlemmar i Sveriges Körförbund kan anslutas till förbundet. Anslutning sker efter skriftlig ansökan och beslutas av förbundets styrelse.  

Upphörande av anslutning sker genom skriftlig anmälan.  

Ansluten kör/ensemble som motarbetar Sveriges Körförbunds ändamål eller bryter mot dess stadgar kan uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av förbundets styrelse

 

§ 5 Distrikt & Nationella nätverk

Det åligger distrikten att arbeta efter en av styrelsen fastställd arbetsordning.
Varje distrikt leds av en distriktsansvarig utsedd och arvoderad av Sveriges Körförbund.
Distriktsansvariga kan ej väljas till förtroendeuppdrag inom Sveries Körförbund.
Riksstämman beslutar om distriktsindelningen.

Det åligger de nationella nätverken att presentera en årlig verksamhetsplan för att utveckla sitt intresseområde.
Nationella nätverk skall omfatta minst fem medlemmar eller anslutna ensembler/körer inom ett intresseområde, med relativt stor geografisk spridning.

§ 6 Riksstämma

Riksstämman är förbundets högsta beslutande organ. Den består av ombud utsedda av medlemmar samt nationella nätverk. 

Varje medlem äger rätt att nominera och rösta på ombud till riksstämman.

Ombudens fördelning: 

Ett ombud per distrikt samt ytterligare ett ombud för varje påbörjat 500-tal medlemmar. Ett ombud från varje nationellt nätverk.

Övriga medlemmar har närvaro-, yttranderätt och förslagsrätt vid riksstämman

Riksstämman sammanträder vartannat år, senast 30 juni. Information om riksstämman tillställs medlemmarna senast sex månader i förväg. Motioner skall skriftligt vara styrelsen tillhanda senast två månader i förväg. Skriftlig kallelse till riksstämman med dagordning och handlingar till riksstämman, inkluderande inkomna motioner med styrelsens yttrande, utsänds senast en månad i förväg. 

Omröstningar är normalt öppna. Vid lika röstetal har förbundsordföranden utslagsröst utom i fråga om personval som avgörs genom lottning.

Vid ordinarie riksstämma skall dagordningen innehålla följande

Val av mötesfunktionärer

Val av protokolljusterare

Fastställande av dagordning

Upprop av ombud och fastställande av röstlängd

Godkännande av kallelse till mötet

Framläggande av årsredovisning samt revisorernas berättelse

Fastställande av resultat- och balansräkning samt godkännande av styrelsens förslag till resultatdisposition

Ansvarsfrihet för styrelsen

Val av förbundsordförande

Val av minst 6 övriga ledamöter

Val av två revisorer och suppleanter för dessa

Val av valberedning

Behandling av motioner 

Verksamhetsplan och budget

Fastställande av medlemsavgift samt tidpunkt för inbetalning av denna

Övriga i förväg anmälda ärenden

Extra riksstämma kan hållas efter beslut av styrelsen eller efter skriftlig framställning från minst en tredjedel av medlemmarna. Extra riksstämma fattar beslut endast i frågor för vilket det utlysts. 

Nyvalda styrelseledamöter och andra funktionärer tillträder omedelbart efter riksstämmans avslutande.

 

§ 7 Styrelse

Styrelsen leder förbundets verksamhet i enlighet med dessa stadgar och riksstämmans beslut.
Styrelsen skall bestå av minst 7 personer och konstituera sig själv.
Styrelsen har därutöver rätt att för kortare eller längre tid adjungera ytterligare personer.
Styrelsen har rätt att för kortare eller längre tid utse en eller flera förbundsdirigenter, samt att formulera uppdraget för dessa.
 
Styrelsen har rätt att utse nämnder och arbetsgrupper.
 
Det åligger styrelsen särskilt
•att tillvarata och verka för förbundets ändamål,
•att bereda och verkställa beslut fattade av riksstämman,
•att förvalta och utveckla förbundets tillgångar,
•att ansvara för en fungerande distriktsorganisation och utse distriktsansvarig
•att fastställa nationella nätverk
•att ha arbetsgivaransvar för anställd personal,
•att utifrån förslag från valberedningen, utse en ersättare om ordinarie ledamot lämnar sitt uppdrag under mandatperioden.
Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år. Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande. 
 
Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.
 
Beslutsprotokoll skall föras vid sammanträden, i viktigare frågor med motivering. Protokoll justeras av ordförande och därtill en närvarande ledamot.
 

§ 8 Ekonomi

Förbundets ekonomi bygger på frivilligt arbete, medlemsavgifter, bidrag och övriga intäkter. Förbundets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 9 Revision

Revision genomförs årligen. Inför riksstämma skall revision vara genomförd senast 40 dagar före mötet.

§ 10 Valberedning

Riksstämman utser valberedning om tre ledamöter, varav en sammankallande, och person­liga suppleanter till dessa.

I valberedningens uppdrag ingår bl a att lämna förslag till

·       funktionärer vid riksstämman (ordförande, sekreterare, justerare och rösträknare)

·       ledamöter till styrelsen i enlighet med § 7

·       revisorer och revisorssuppleanter

·       ledamöter till valberedningen

Valberedningen skall aktivt verka för att förbundets medlemmar ges tillfälle till förslag. Valberedningens förslag skall föreligga senast 40 dagar före riksstämman och utsändas till ombuden med övriga handlingar.

Det åligger valberedningen att föreslå en er­sät­tare om ordinarie styrelseledamot lämnar sin post under mandatperioden.

§ 11 Hedersmedlemmar

Riksstämman kan på förslag av ­styrelsen till heders­medlem i förbundet välja person som på ett synnerligen förtjänst­fullt sätt verkat för körsången i Sverige. Sådant beslut skall fattas med minst två tredjedels majoritet av de avgivna rösterna.

§ 12 Stadgeändringar

För ändring av dessa stadgar fordras beslut av riksstämman med två tredjedels majoritet av avgivna röster.

Om fråga om stadgeändring föreligger, skall detta framgå av kallel­sen till riksstämman. Ändringsförslagen skall delges ombuden i anslutning till kallelsen.

§ 13 Upplösning

Beslut om upplösning av förbundet fattas av riksstämman med minst två tredjedels majoritet.

Om fråga om upplösning föreligger, skall detta framgå av kallelsen till riksstämman.

Beslut rörande förbundets tillgångar och skulder utöver vad som regleras av lagar, gåvo­förbehåll och liknande, fattas med enkel majoritet.

Filer: