Återbäring

Körer anslutna till Sveriges Körförbund kan söka återbäring för att täcka delar av körens kostnader för STIM-avgifter och inköp av noter. För att man ska kunna söka återbäring måste samtliga medlemmar i kören vara medlemmar i Sveriges Körförbund.

Återbäring kan sökas en gång per år. Kostnaderna ska kunna styrkas med hjälp av fakturakopia eller liknande. Ansökningsblanketten kan laddas ner här på hemsidan, se länk längre ner. Blankett och bilagor går att skicka in antingen via e-post eller per brev, och ska vara kansliet tillhanda senast 12 januari 2020 för kostnader som hör till 2019. Ansökningar inkomna till kansliet efter detta datum kommer inte att behandlas. Beviljad återbäring betalas sedan ut under februari. Bidraget baseras på inkomna ansökningar. Det finns ingen undre gräns för utbetalning, däremot kan bidraget inte överskrida 50% av erlagd medlemsavgift till Sveriges Körförbund.