Körcentrum Syd utlyser nytt kompositionsprojekt på temat Jämställdhet

I år är det 100 år sedan Sverige fick allmän rösträtt och detta firar Körcentrum Syd genom utlysning av två nya kompositionsprojekt på temat Jämställdhet!

Med projektmedel för nya körkompositioner ger Körcentrum Syd möjlighet till körer att samarbeta med kompositörer och beställa ny körmusik. Syftet är att underlätta för körer att få fram ny musik, att verka för att kompositörer av körmusik får fler uppdrag samt att stimulera till samverkan mellan körer, kördirigenter och kompositörer. Projekt med sydsvensk anknytning kommer att prioriteras.

Ansök nu och var med och skapa framtidens körverk. Ansökan är öppen till fredag 12 mars.

Information om utlysningen
Blankett för ansökan. Du hittar även blanketterna på Körcentrum Syds hemsida.

• Kören ska ansöka till projektet genom att fylla i blanketten, se länkar ovan.
• På ansökningsblanketten framgår vilken information som behövs.
• Körcentrum Syd önskar att de nya verken i detta projekt ska ha ett brett användningsområde, d v s ha en medelhög svårighetsgrad så att det kan sjungas i framtiden av många körer.
• Kontakt ska tas med önskad kompositör, som ska ha accepterat uppdraget.
• Urvalet av samarbetspart baseras på körens projektbeskrivning med motivering. Projekt med sydsvensk anknytning kommer att prioriteras. Beslutet fattas av Körcentrum Syd och kan inte överklagas. Körcentrum Syd kommer att prioritera ansökningar som innehåller en tydlig medvetenhet kring förhållandet text och musik. Vi önskar se både kvinnliga och manliga upphovspersoner i 2021 års ansökningar. Det är viktigt att stycket kommer till i dialog med kören som ska uruppföra det, så att verket passar körens nivå.
• Kören ansvarar själv för all administration kring beställningsverket.
• För 2021 finns två kompositionsprojekt och för dessa betalas ut på faktura vardera 30 000 kronor + moms, vilket avser arvode till kompositören inkl. sociala avgifter.
• Stycket ska vara skrivet för flerstämmig kör med eller utan ackompanjemang och ha en cirkatid på 3 – 4 minuter.
• Kompositionen ska uruppföras i en konsert som planeras i samarbete med Körcentrum Syd. Konserten beräknas äga rum i november 2021.
• Körcentrum Syd betalar ut ett symboliskt arvode på 4000 kr till körerna som uruppför styckena, vilket inkluderar eventuellt arvode till dirigent och eventuella musiker.
• En skriftlig projektrapport, motsvarande cirka en A4-sida, samt noter och en inspelning av verket från uruppförandet ska lämnas till Körcentrum Syd.